Saturday Golf League Signup to Play Status
2023 - 2024 SGL Tournament Season

 


 Foothills Golf Club        Date: 12/2/2023       Signup Deadline:  11/29/2023
(Dress code enforced, 36 players max)

Tournament Coordinator - Dave Dean (480) 747-7821

1. James Dragon (Pd)

3. Jason Harrow (Pd)

5. Brien Byers (Pd)

7. Val LeChuga (Pd)

9. Michael Broudy (Pd)

11. Richard Carroll (Pd)

13. Lovell Robinson (Pd)

15. David Gramza (Pd)

17. Brad Gwilliam (Pd)

19. Bryan Nelson (Pd)

21. John Wilhelm (Pd)

23. Chris Behrens (Pd)

25. Matt Deaton (Pd)

27. Jeff Johnston (Pd)

29. Nate Scott (Pd)

31.

33.

35.

37.

39.

41.

43.

45.

47.

49.

51.

53.

55.

57.

59.

61.

63.

Tournament Contact: Dave Dean: dave@saturdaygolfleague.com

2. Kevin Hudspeth

4. Dave Dean (Pd)

6. Elmer Schmidt (Pd)

8. Gareth Broudy (Pd)

10. Matt Brasseur (Pd)

12. Lee Steelgrave (Pd)

14. Randall Ross (Pd)

16. John Namovicz (Pd)

18. Alan Nicholas (Pd)

20. Sean Esway (Pd)

22. Robert Behrens (Pd)

24. Lou Terranova (Pd)

26. Ken Johnston (Pd)

28. Todd Miller (Pd)

30.

32.

34.

36.

38.

40.

42.

44.

46.

48.

50.

52.

54.

56.

58.

60.

62.

64.

Copyright © 2019-2023 SaturdayGolfLeague.com